Fried Calamari

sweet chili rice vinegar, house marinara, lemons